Mitä pitää huomioida työsopimusta tehdessä?

Työsopimukseen kannattaa kirjata esimerkiksi palkan määräytymisen perusteet ja oikeus etätyöhön, mutta sen yhteydessä voi yrittää sopia myös tavallista laajemmasta lomaoikeudesta työsuhteen alussa.

Työsopimusta tehtäessä on tärkeää sopia kaikista työsuhteen olennaisista ehdoista. Varsinkin, jos työsopimukseen ei sovelleta mitään työehtosopimusta, määräytyvät työsuhteen ehdot osapuolten sopimalla tavalla.

Lainsäädäntöön on kirjattu tietyt minimiehdot, mutta ne jättävät osapuolille vielä paljon sopimisvaraa. Muun muassa seuraavista asioista voit yrittää neuvotella ennen työsopimuksen tekemistä:

Työtehtävät ja etätyö

Mitä väljemmin työtehtävien sisältö ja toimipaikka on määritelty, sitä helpompi työnantajan on niitä muuttaa. Joten jos olennaista on, että työskentelet työnantajan tietyssä toimipisteessä, kannattaa se kirjata sopimukseen. Samoin etätyömahdollisuudesta ja etätyön pelisäännöistä tulee sopia. Kirjauksesta huolimatta voi tulla tilanteita, joissa työskentelypaikkaa ja työtehtäviä voidaan jossain määrin muuttaa.

Koeaika

Koeaikaa noudatetaan ainoastaan, jos siitä on sovittu. Koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta ja sen aikana työsuhde voidaan päättää molemmin puolin ilman irtisanomisaikaa.

Oikeus irtisanoa määräaikainen työsopimus

Työsuhde on voimassa toistaiseksi tai määräajan. Jos kyse on määräaikaisesta työsuhteesta, on se voimassa määräajan päättymiseen saakka eikä ole irtisanottavissa ennen sitä. Tämän vuoksi kannattaa yrittää sopia, että työntekijällä on määräaikaisuudesta huolimatta oikeus irtisanoa työsopimus.

Sopimuksessa voidaan sopia myös irtisanomisajan pituudesta tietyin rajoituksin. Mikäli mitään ei ole sovittu, noudatetaan työsopimuslain mukaisia irtisanomisaikoja.

Oikeus lomaan työsuhteen alussa

Lomaa kertyy aina vähintään vuosilomalaissa säädetty määrä. Työsuhteen alussa lomaa ei ole vielä ehtinyt kertyä, joten voi yrittää neuvotella siitä, että joka tapauksessa on seuraavana kesänä/talvena palkallista (tai palkatonta) lomaa.

Koska talvilomaa ei kerry työsuhteen alusta saakka, voi yrittää sopia myös siitä, että lomaa kertyy työsuhteen alusta lähtien 2,5 pv/kk, jolloin talvilomaakin kertyy alusta saakka.

Toisin kuin usein luullaan, niin lomarahan maksaminen ei perustu lakiin, vaan sen maksamisesta tulee erikseen sopia. Lomaraha on yleensä 50 % loma-ajan palkasta.

Sairausloma-ajan palkka

Sairausloman ajalta työnantajalla on lain mukaan palkanmaksuvelvollisuus ainoastaan sairastumispäivää seuraavan yhdeksännen arkipäivän loppuun saakka. Monissa työehtosopimuksissa on sovittu pidemmistä maksuajoista, joten tästäkin voi yrittää neuvotella.

Kilpailukielto

Erityisen epäedullinen ehto on työsuhteen päättymisen jälkeinen kilpailukielto. Työsopimuslain mukaan kilpailukiellosta sopimiselle tulee olla erityisen painavia syitä. Mikäli tällaisia syitä ei ole, ei kilpailukieltosopimus sido työntekijää.

Koska sanktiot työntekijää velvoittavan kilpailukiellon rikkomisesta ovat yleensä ankaria, tulee aina ensisijaisesti lähteä liikkeelle siitä ajatuksesta, että se mitä on sovittu, velvoittaa. Näin ollen kilpailukieltoehtoonkaan ei kannata sitoutua ajatellen, että se olisi automaattisesti työntekijää sitomaton.

Sovellettava työehtosopimus

Työsopimukseen kannattaa kirjata työsuhteeseen sovellettava työehtosopimus, jos sellaista on tarkoitus noudattaa. Hämääviä ovat esimerkiksi kirjaukset ”sovelletaan yleistä työehtosopimusta” tai ”sovelletaan työnantajaa sitovaa työehtosopimusta”, koska usein paljastuu, ettei työnantaja ole sidottu mihinkään työehtosopimukseen.

Työnantajan oikeus lukea sähköposteja

Usein näkee myös sovittavan esimerkiksi työnantajan oikeudesta halutessaan lukea työntekijän sähköposteja ilman erillistä työntekijän suostumusta. Tällaiseen kannattaa suhtautua pidättyväisesti. Työnantajalle on joka tapauksessa laissa säädetty mahdollisuudet päästä käsiksi työntekijän sähköposteihin silloin, jos työntekijä on kykenemätön esimerkiksi sairauden vuoksi antamaan suostumustaan sähköpostien lukemiseen.

Palkan määräytymisperusteet

Luonnollisestikin palkan määrä on yksi olennainen sovittava asia. Varsinkin, jos palkka muodostuu osin muuttuvasta palkanosasta, kannattaa perehtyä kirjauksiin huolella ja varmistautua, että palkan määräytymisperusteet on kirjattu yksiselitteisesti.

Samoin tulee sopia mahdollisten kilometrikorvausten ja päivärahojen maksamisesta ja oikeudesta käyttää työssä omaa autoa.

MMA:n jäsenenä voit luetuttaa työsopimusluonnoksen maksutta MMA:n lakimiehellä.