Oikeudellinen palvelu

Työsuhdejuristimme pyrkivät löytämään riitatilanteissa aina sovinnollisen ratkaisun, mutta tarpeen tullen he auttavat oikeudenkäyntiin asti.  Lue tältä sivulta, mitä oikeudellinen palvelumme ja oikeusturvamme oikein pitää sisällään!

Oikeudellinen palvelu on maksutonta

Jäsenillemme maksuttomaan oikeudelliseen palveluun kuuluu MMA:n työsuhdejuristien antama neuvontatyö. Tähän sisältyy muun muassa työsopimusten tarkistus sekä oikeudellinen neuvonta erityyppisissä työ- tai edustussuhteisiin liittyvissä asioissa sekä riita-asioiden hoitaminen. Palveluun ovat oikeutettuja kaikki varsinaiset jäsenemme sekä yrittäjäjäsenemme yhtiömuodosta riippumatta.

Oikeusturva oikeudenkäyntejä varten vuodesta 2023 alkaen

Juristimme pyrkivät aina saamaan riita-asian ratkaistuksi sovinnollisesti. Joskus käy niin, että riita-asiassa ei saavuteta sovintoratkaisua, jolloin jäsen voi hakea ja tietyin edellytyksin saada MMA:lta päätöksen oikeusturvasta. Mikäli MMA myöntää oikeusturvan, tarkoittaa se käytännössä sitä, että MMA vastaa oikeudenkäyntikuluista tiettyyn enimmäismäärään asti.

Työsuhteisen jäsenemme osalta voimme myöntää oikeusturvan hänen työsuhdettaan koskevaan riita-asiaan.

Yrittäjäjäsenemme voi hakea ja käyttää MMA:n oikeusturvaa omaa edustussuhdetta tai vastaavaa sopimussuhdetta koskevien riitojen käsittelyyn.

 • Yrittäjäjäsen ei voi käyttää oikeudellista palvelua eikä oikeusturvaa omiin työntekijöihinsä, aliedustajiinsa tai asiakkaisiinsa.
 • Toimitusjohtaja kuuluu oikeusturvan piiriin kuten työsuhteinen jäsen silloin, kun hän ei omista yrityksestä enempää kuin 15 prosenttia tai hänen perheensä ei omista yrityksestä enempää kuin 30 prosenttia.

Oikeusturvan kattamat kulut

MMA:n juristit hoitavat jäsenen riita-asian oikeudenkäynnin, eikä jäsen maksa tästä työstä ja siitä aiheutuvista kuluista mitään. MMA vastaa myös jäsenen kohtuullisista todistelukustannuksista. Jäsenen henkilökohtaisia kuluja ei korvata.

MMA:n myöntäessä oikeusturvan, sitoutuu se erikseen annettavalla etukäteispäätöksellä korvaamaan häviötapauksissa jäsenen maksettavaksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut tiettyyn euromäärään saakka. Turva paranee porrastetusti jäsenyyden keston mukaan.

Jäsenyyden kesto määräytyy sen hetken perusteella, kun riitaan johtanut asia on tapahtunut. MMA:n jäsenyyden on kuitenkin pitänyt kestää vähintään kuusi kuukautta ennen riidan syntymishetkeä.

Jäsenyyden kesto

alle 2 vuotta

2–5 vuotta

yli 5 vuotta

Korvattavien kulujen enimmäismäärä

12 000 euroa

15 000 euroa

18 000 euroa

Enimmäismäärän ylittävistä vastapuolen oikeudenkäyntikuluista jäsen vastaa itse täysimääräisesti.  

MMA ei korvaa kustannuksia, jotka ovat syntyneet ennen riidan syntyhetkeä tai ennen kuin jäsen on ottanut yhteyttä MMA:n työsuhdejuristiin.

Ennakko-omavastuu

Ennen kuin riita-asia viedään tuomioistuimen ratkaistavaksi, MMA veloittaa jäseneltä kulloinkin voimassa olevaa oikeudenkäyntimaksua vastaavan suuruisen ennakko-omavastuumaksun (530 euroa vuonna 2023).

MMA palauttaa maksun jäsenelle, jos riita-asia voitetaan ja vastapuoli velvoitetaan maksamaan jäsenen oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

Oikeusturvan myöntämisen ehdot

Oikeusturvan myöntäminen edellyttää, että:

 • MMA:n jäsenyys on kestänyt vähintään kuusi kuukautta ennen riidan syntymishetkeä.
 • Jäsen antaa asian MMA:n juristien hoidettavaksi.
  • MMA voi myöntää oikeusturvaa ulkopuolisen juristin hoitamaan asiaan vain poikkeuksellisissa tilanteissa.
 • Jäsen on maksanut jäsenmaksunsa ja pysyy varsinaisena jäsenenä koko prosessin ajan.
 • Asia koskee työsuhteisen jäsenen työsuhdetta tai yrittäjäjäsenen edustus- tai vastaavaa sopimussuhdetta koskevaa riitaa.
 • Riita-asiassa esitetyt vaatimukset perustuvat lakiin tai sopimukseen, eikä kyse ole vähämerkityksellisestä tai vähäintressisestä asiasta.
 • Vaatimukset on mahdollista ratkaista Suomen lainsäädännön perusteella ja oikeuspaikka on Suomessa.
 • Asiassa esitettävillä vaatimuksilla tai väitteillä on MMA:n arvion mukaan todennäköiset mahdollisuudet menestyä.
 • Jäsen sitoutuu siirtämään MMA:lle ne oikeudenkäyntikulut, jotka tuomioistuin velvoittaa vastapuolen maksamaan jäsenelle tai joiden osalta näin sovitaan.
 • Jäsen maksaa MMA:lle ennakko-omavastuun.

Oikeusturvan rajoitukset ja poikkeukset

 • MMA voi jättää oikeusturvan myöntämättä tai peruuttaa aiemmin antamansa päätöksen, jos jäsen on jättänyt kertomatta riita-asian hoitamisen kannalta olennaisia asioita tai jos hän ei ole edesauttanut asian sovinnollista selvittämistä.
 • Oikeusturva voidaan jättää myös myöntämättä, jos jäsen on kieltäytynyt sovinnosta, jonka MMA:n juristi on arvioinut sellaiseksi, joka tulisi oikeuskäytäntö huomioiden hyväksyä.
 • Välimiesmenettelyssä MMA:n oikeusturva ei korvaa itse välimiesmenettelyn kuluja eikä välimiehen tai välimiesten palkkiota.
 • MMA voi rajoittaa oikeusturvan määrää yhteen kertaan vuodessa.
 • MMA voi myöntää oikeusturvaa myös tilanteissa, joissa jokin oikeusturvan myöntämisen edellytyksistä ei täyty, mutta joissa MMA arvioi, että riita-asian tuomioistuinratkaisulla olisi MMA:n jäsenten ja yleisesti työoikeuden kannalta yleisempää periaatteellista merkitystä tai asiassa on muutoin erityisiä syitä myöntää oikeusturva. Tällöin MMA:ta ei sido oikeusturvalle määritetyt euromäärät.

Oikeusturvan hakeminen

Jäsenemme voi hakea oikeusturvaa työsuhdejuristeiltamme, jotka käsittelevät hakemuksen. Tämän jälkeen juristimme antavat ratkaisuehdotuksensa MMA:n johtoryhmälle, joka tekee päätöksen oikeusturvan myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä.

Jos oikeusturvapäätös on jäsenelle kielteinen, on hänellä oikeus pyytää päätöksen uudelleenarviointia MMA:n hallituksen nimeämältä työryhmältä, johon kuuluu MMA:n hallituksen ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen jäsen. Työryhmä tekee asiassa lopullisen päätöksen, josta jäsen ei voi enää valittaa.

MMA ilmoittaa jäsenelle kirjallisesti päätöksestä oikeusturvan myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä.  

MMA:n hallitus pidättää oikeuden tehdä muutoksia MMA:n oikeusturvaehtoihin.

Oikeusturvamallimme uudistui

Paransimme 1. tammikuuta 2023 alkaen oikeusturvamalliamme, jotta voimme palvella jäseniämme kattavammin myös oikeudenkäynneissä.

Asioissa, jotka ovat riitautuneet ennen vuotta 2023, on käytössä oikeusturvavakuutus. Kysy tarvittaessa lisää lakipalvelusta!

Mitä tehdä, jos joudut riitatilanteeseen?

1. Ota välittömästi yhteys juristeihimme.

2. Toimita tiedot riidan osapuolista, syystä sekä syntymisajasta.

3. Juristimme pyrkivät hoitamaan tilanteen neuvotellen.

4. Mikäli ratkaisua ei neuvotteluissa kuitenkaan synny, voit hakea meiltä päätöksen oikeusturvasta.