Työpaikan vaihtajan muistilista

Työpaikan vaihtuessa mielen päällä on monta asiaa. Siksi kokosimme yhteen asioita, joita on syytä huomioida työpaikkaa vaihdettaessa. Työntekijän on syytä työpaikkaa vaihtaessaan muistaa ainakin seuraavat asiat.

Työsopimuksen päättäminen 

Työsuhteen päättämisestä voidaan sopia työntekijän ja työnantajan välillä. 

Työntekijä saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättymään tietyn irtisanomisajan kuluttua syytä ilmoittamatta. Koeajan kuluessa työsopimus voidaan purkaa päättymään ilman irtisanomisaikaa. 

Työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. 

Työntekijä voi purkaa työsopimuksen päättymään välittömästi, jos purkamiselle on työsopimuslaissa säädetty erittäin painava syy. 

Määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Viittä vuotta pidemmäksi määräajaksi tehty työsopimus on viiden vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä irtisanottavissa samoin perustein ja menettelytavoin kuin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. 

Kun työnantaja asetetaan konkurssiin tai työnantajan kuoltua, työntekijä saa irtisanoa työsopimuksen sen kestosta riippumatta päättymään 14 päivän irtisanomisajalla. 

Irtisanomisaika 

Irtisanomisajan pituus määräytyy joko työsopimuslain tai työsopimuksessa sovitun mukaisesti. 

Jollei muusta sovita, työsopimuslain mukaiset työntekijän noudatettavat irtisanomisajat ovat: 

  • 14 päivää, jos työsuhde on jatkunut enintään viisi vuotta.
  • yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut yli viisi vuotta.

Irtisanomisen tai purkamisen toimittaminen 

Ilmoitus työsopimuksen irtisanomisesta tai purkamisesta on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Ilmoituksesta on tultava selville, että työsopimus päättyy. Ilmoituksessa on syytä selvästi mainita työsuhteen päättymispäivä. Irtisanomisilmoituksessa ei ole tarvetta ilmoittaa irtisanomisen syitä. 

Jos työntekijä haluaa purkaa työsopimuksen erittäin painavasta syystä päättymään välittömästi, purkaminen tulee toimittaa 14 päivän kuluessa siitä, kun työntekijä sai tiedon purkamisperusteen täyttymisestä. Purkamisen syyt on syytä ilmoittaa. Ennen työsopimuksen purkamista työntekijän on varattava työnantajalle tilaisuus tulla kuulluksi purkamisen perusteesta. 

Kirjeitse tai sähköisesti toimitetun ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty. Purkamisperusteeseen katsotaan vedotun sovitussa tai säädetyssä ajassa, jos ilmoitus on tuon ajan kuluessa jätetty postin kuljetettavaksi tai lähetetty sähköisesti. 

Työsopimusta irtisanottaessa irtisanomisaika alkaa kulua, kun irtisanomisilmoitus on annettu työnantajalle tiedoksi.  Työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua irtisanomispäivää vastaavan numeroisena kalenteripäivänä. Esimerkiksi, jos työsopimus irtisanotaan 15.3, viimeinen työpäivä on 15.4, jos irtisanomisaika on yksi kuukausi. Jos irtisanomisaika lasketaan viikoissa, on viimeinen työpäivä samanniminen päivä kuin irtisanomispäivä. 

Palkkasaatavat, palkka odotuspäiviltä ja palkkaturva 

Työnantajan tulee työsuhteen päättyessä maksaa maksamatta olevat työsuhteesta johtuvat palkat ja kulukorvaukset. Provisiopalkkaisella myyntiedustajalla voi olla oikeus jälkiprovisioon. 

Työsuhteesta johtuvan saatavan suorituksen viivästyessä työntekijällä on oikeus saada viivästyskoron lisäksi täysi palkkansa odotuspäiviltä, enintään kuitenkin kuudelta kalenteripäivältä.

Jos työsuhteesta johtuva saatava ei ole selvä ja riidaton tai jos suorituksen viivästyminen on johtunut laskuvirheestä tai tällaiseen rinnastettavasta erehdyksestä, työntekijällä on oikeus odotuspäivien palkkaan vain, jos hän on huomauttanut suorituksen viivästymisestä työnantajalle kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä, eikä työnantaja ole suorittanut saatavaa kolmen arkipäivän kuluessa huomautuksesta. Oikeus odotuspäivien palkkaan alkaa tällöin työnantajalle varatun maksuajan kuluttua. 

Valtio turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvan palkka- ja muun saatavan maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta palkkaturvana. Palkkaturvana maksetaan kolmen kuukauden kuluessa ennen palkkaturvahakemuksen jättämistä erääntyneet työsuhteesta johtuneet palkka- ja muut saatavat. Palkkaturvahakemus tehdään sähköisesti tai toimitetaan ELY-keskukseen tai TE-toimistoon. 

Vuosiloma, lomakorvaus ja lomaraha 

Jo päättyneen lomanmääräytymisvuoden aikana ansaittu loma voidaan määrätä pidettäväksi myös työsopimuksen irtisanomisaikana, jos irtisanomisaika on lomakautta. Sen sijaan kuluvan lomanmääräytymisvuoden kertyviä lomia työnantaja ei voi määrätä pidettäväksi irtisanomisaikana. Loman määräämisessä on noudatettava vähintään kahden viikon ilmoitusaikaa. 

Työntekijällä on työsuhteen päättyessä oikeus saada lomakorvausta niiltä lomapäiviltä, joita hän ei ole pitänyt työsuhteen aikana. 

Lomarahan eli entisen lomaltapaluurahan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä aloittaa vuosilomansa ilmoitettuna tai sovittuna ajankohtana ja palaa työhön heti vuosiloman päätyttyä. Työhön palaamiseksi riittää yhden päivän työ. Jos työhön ei palata, lomarahaoikeutta ei ole. Tästä on tosin erinäisiä poikkeuksia esimerkiksi työsuhteen päättyessä lomakautena. 

Kilpailukieltosopimus 

Jos työsopimukseen kuuluu kilpailukieltosopimus työsuhteen jälkeiselle ajalle, on lähtökohtana syytä pitää, että tehty sopimus on sitova. Poikkeuksena ovat seuraavat tilanteet: 

  • kilpailukieltosopimus on mitätön jos työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittynyttä erityisen painavaa syytä sopimuksen tekemiselle ei ole ollut 
  • kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä 

Kilpailukieltosopimuksen rikkomisesta voi seurata vahingonkorvausvastuu tai sovitun sopimussakon maksuvelvollisuus. 

Jos kilpailukieltosopimuksen sitovuudesta syntyy sopimusosapuolten kesken erimielisyyttä, eivätkä sopimuksen tekijät sovi kilpailurajoitusten poistamisesta, asia kannattaa aina antaa lakimiehen arvioitavaksi. Samoin on asia, jos työnantaja tekee työntekijää kohtaan korvausvaatimuksen sopimuksen rikkomisen johdosta. 

Työtodistus 

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta.

Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä. Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi. 

Muita tärkeitä irtisanomiseen liittyviä asioita

Epäselvissä tilanteissa me autamme

Työsuhdejuristimme ovat erikoistuneet myynnin ja markkinoinnin alojen erityispiirteisiin.

Jos työpaikan vaihtamisen yhteydessä ilmenee kysymyksiä tai epäselvyyksiä esimerkiksi työsopimuksesta tai kilpailukiellosta, ota yhteyttä matalalla kynnyksellä.