Irtisanominen

Joskus irtisanominen voi yllättää. Työnantajalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus vain asiallisesta ja painavasta syystä.

Irtisanomisen perusteet

Työsopimus voidaan irtisanoa taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleenjärjestyvillä perusteilla eli niin sanotuilla tuta-syillä. Lisäksi sopimus voidaan irtisanoa työntekijän henkilöön liittyvällä perusteella. Tätä ennen työntekijälle on annettava varoitus, jotta hän voisi korjata menettelynsä sekä varattava tilaisuus tulla myös kuulluksi . Lisäksi työnantajan on selvitettävä, voisiko työntekijän sijoittaa toisiin tehtäviin irtisanomisen vaihtoehtona. 

Mikäli irtisanomisen syynä ovat tuta-perusteet, on työnantajan tarjolla oleva työn oltava vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Pelkkä työn väheneminen ei riitä irtisanomisperusteeksi, mikäli työntekijä voidaan irtisanomisen sijasta sijoittaa muihin tehtäviin. Tällöin työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä.  

Jos tällaista työtä ei ole, työntekijälle on tarjottava muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Työnantajan on tarvittaessa järjestettävä työntekijälle sellaista uusien tehtävien edellyttämää koulutusta, jota voidaan molempien sopijapuolten kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena. 

Mikäli työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen tuta-perusteilla, on työnantajan järjestettävä ennen päätösten tekemistä yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut. Yhteistoimintalakia tulee soveltaa taloudellista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja yhteisöihin, joiden työsuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä on vähintään 20. Yhteistoimintaneuvottelujen kulusta on saatavissa Oma MMA -palvelussamme erillinen opas

Määräaikaista työsopimusta ei voida irtisanoa kesken määräajan, ellei irtisanomismahdollisuudesta ole nimenomaisesti työsopimuksessa sovittu. 

Epäiletkö asiatonta irtisanomista?

Osaavat lakimiehemme auttavat jäseniemme työsuhteen irtisanomiseen liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä.  

Irtisanomisilmoitus 

Irtisanominen on toimitettava kohtuullisessa ajassa perusteen ilmaantumisesta. Irtisanomisilmoitus voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti.  

Ensisijaisesti ilmoitus on annettava henkilökohtaisesti, mutta se voidaan lähettää myös postitse ja sähköisesti. Tällöin irtisanominen katsotaan tapahtuneeksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on annettu postin kuljetettavaksi tai lähetetty sähköisesti. Loman aikana annettu irtisanominen katsotaan toimitetuksi vasta loman jälkeisenä ensimmäisenä päivänä. 

Pyydettäessä irtisanomisilmoitus on annettava kirjallisesti ja perusteltuna. Työnantajalla on näyttötaakka irtisanomisperusteen olemassaolosta. 

Irtisanomisaika 

Työsuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua. Irtisanomisaika on voitu sopia työsopimuksessa maksimissaan 6 kuukauden pituiseksi. Mikäli sitä ei ole sovittu, noudatetaan työsopimuslain yleisiä irtisanomisaikoja. 

Irtisanomisajalla kertyy muun muassa vuosilomaa normaalisti. Palkanmaksu kaikkine lisineen on suoritettava viimeistään työsuhteen viimeisenä päivänä, ellei toisin ole sovittu. Mikäli lopputiliä ei makseta työsuhteen päättyessä tai sovittuna ajankohtana, työntekijällä on oikeus täyteen palkkaan odotuspäiviltä; kuitenkin enintään 6 päivältä. 

Muita tärkeitä irtisanomiseen liittyviä asioita

Älä jää ilman työttömyysturvaa

Työttömyyskassa on turvasi, jos sinut irtisanotaan. Työttömyystilanteessa työttömyyskassa maksaa ansioihisi perustuvaa ansiopäivärahaa.

Lue lisää kassastamme ja turvaa tulevaisuutesi.