Takaisinottovelvollisuus

Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla irtisanomalleen, työvoimatoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos hän tarvitsee työntekijöitä neljän kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.

Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, on takaisinottoaika kuitenkin kuusi kuukautta. 

Velvollisuutta ottaa työntekijä takaisin ei ole, jos työntekijä on irtisanottu työntekijän henkilöön liittyvillä irtisanomisperusteilla taikka työnantajan konkurssin tai kuoleman perusteella, taikka jos työsuhteen päättymisen syynä on ollut työsopimuksen purkaminen, työntekijän suorittama irtisanominen tai määräaikaisen työsopimuksen päättyminen. 

Velvollisuus ottaa työntekijä takaisin tarkoittaa irtisanotun työntekijän etuoikeutta tarjolla olevaan työhön suhteessa muihin työnhakijoihin. Irtisanottu työntekijä syrjäyttää pätevämmänkin ulkopuolisen työnhakijan. Irtisanottu työntekijä ei sen sijaan syrjäytä sellaisia työntekijöitä, joiden työsuhde on vielä voimassa. Lomautetuilla työntekijöillä ja lisätyötä haluavilla osa-aikaisilla työntekijöillä on siten ensisijainen oikeus tarjolla olevaan työhön. 

Työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota irtisanotulle työntekijälle työtä entisin työsuhteen ehdoin, vaan riittävää on, että tarjotut ehdot täyttävät lakien ja työehtosopimusten vähimmäisvaatimukset. 

Laissa ei säädetä takaisinottovelvollisuuden piiriin kuuluvien työntekijöiden keskinäisestä etusijajärjestyksestä. Työnantajalla on kuitenkin velvollisuus noudattaa työsopimuslain mukaista tasapuolisen kohtelun vaatimusta. 

Pohdituttaako takaisinottovelvollisuus?

Lakipalvelumme auttaa jäseniämme. Ota yhteyttä lakipäivystykseemme, niin asiantuntevat työsuhdejuristimme vastaavat kysymyksiisi.

Työnantaja täyttää velvollisuutensa tiedustelemalla paikallisesta työvoimatoimistosta, onko irtisanottuja työntekijöitä hakemassa työtä sen välityksellä. Paikallisella työvoimatoimistolla tarkoitetaan sen paikkakunnan työvoimatoimistoa, jonka alueella työtä on tarjolla. Jos työnhakija on halukas ottamaan työtä vastaan kotipaikkakuntaansa laajemmalla alueella, hänellä on mahdollisuus ilmoittautua työnhakijaksi esimerkiksi koko valtakunnan alueella. Tällainen työnhakija näkyy kaikkien työvoimatoimistojen työnhakijoita koskevissa rekistereissä. Työnantajan tiedusteluvelvollisuuden rajoittamista työntekopaikkakunnan työvoimatoimistoon voidaan pitää tästä syystä riittävänä työntekijän kotipaikkakunnasta riippumatta. 

Velvollisuus ottaa takaisin työntekijä koskee myös sellaista työntekijää, joka ei ole tiedusteluhetkellä työtön, jos hän on siitä huolimatta työnhakijana työvoimatoimistossa. Tämä johtuu siitä, että irtisanottu työntekijä saattaa olla esimerkiksi määräaikaisessa tai ammattitaitoaan vastaamattomassa työssä. 

Velvollisuus tarjota työtä koskee samoja tai samankaltaisia tehtäviä kuin ne, joita irtisanottu työntekijä on aikaisemmin tehnyt. Työtä voidaan yleensä pitää samankaltaisena, jos se muistuttaa työntekijän aikaisempia työtehtäviä ja työntekijällä on sellainen ammattitaito, koulutus ja aikaisempi työkokemus, että hänenlaisensa työntekijän voidaan olettaa tulevan valituksi kyseiseen työhön, jos muita työnhakijoita ei olisi. Tehtävänimikkeillä ei sinänsä ole ratkaisevaa merkitystä arviota tehtäessä. 

Työharjoittelupaikan tarjoaminen opiskelijalle ei yleensä riko takaisinottovelvollisuutta vastaan. Jos työharjoittelu tehdään työsuhteessa, takaisinottovelvollisuutta koskevassa arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota työharjoittelun pakollisuuteen osana tutkintoa ja harjoittelijan työpanoksen merkitykseen työnantajan kannalta. Harjoittelijoita ei kuitenkaan voida vastoin työharjoittelun tarkoitusta käyttää korvaamaan irtisanottuja työntekijöitä. 

Takaisinottovelvollisuuden laiminlyömisen seuraukset 

Jos työnantaja ei täytä takaisinottovelvollisuuttaan ja palkkaa muun henkilön palvelukseensa, hänen on korvattava irtisanotulle työntekijälle näin aiheuttamansa vahinko. Vahingon määrä koostuu ainakin menetettyjen työansioiden määrästä vähennettynä 75%:lla saadun työttömyyspäivärahan määrästä sen jälkeiseltä ajalta, kun työnantaja on ottanut muun henkilön palvelukseensa.