Irtisanoutuminen

Mitä pitäisi ottaa huomioon ennen irtisanoutumista, irtisanoutuessa ja sen jälkeen? Ennen kuin annat työnantajalle irtisanomisilmoituksen, on parasta jo hyvissä ajoin palauttaa mieleen nykyisen työsopimuksen sisältö. Vaikkei työpaikan vaihtaminen olisi ajankohtaista, kannattaa tarkistaa, että sopimus on tallessa. Jos näin ei ole, pyydä työnantajalta kopio.

Kuinka irtisanoudun? 

Irtisanomisilmoituksen tulee olla kirjallinen ja siitä pitää ilmetä selvästi työsuhteen päättymisajankohta. Ilmoitus annetaan pääsääntöisesti tiedoksi henkilökohtaisesti. Pyydä omaan ilmoituskappaleeseen työnantajan edustajan kuittaus tiedoksisaannista. 

Kirjeitse tai sähköisesti toimitetun ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty. Jos et pysty antamaan ilmoitusta tiedoksi henkilökohtaisesti, varaudu siis viikkoa pidempään irtisanomisaikaan. 

Varmista irtisanomisaika 

Voimassa olevasta työsopimuksesta on syytä tarkistaa ainakin, onko irtisanomisajasta sovittu. Jos irtisanomisajasta ei ole sovittu mitään, tulee työntekijän noudattaa 14 päivän irtisanomisaikaa, jos työsuhde on kestänyt enintään viisi vuotta ja yhden kuukauden mittaista irtisanomisaikaa, jos työsuhde on kestänyt yli viisi vuotta. 

Sovitun tai laissa säädetyn irtisanomisajan noudattamatta jättäminen voi tulla kalliiksi. Työntekijä, joka ei noudata irtisanomisaikaa, on työnantajan vaatiessa velvollinen suorittamaan työnantajalle korvauksena noudattamatta jääneen irtisanomisajan palkkaa vastaavan määrän.

Lomautuksen kestäessä työntekijä voi irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. Muutoin työntekijän on noudatettava irtisanomisaikaa. 

Varmista uusi työpaikkasi 

Ennen irtisanomisilmoituksen antamista työnantajalle pitää tietysti varmistaa se uusi työpaikka. Onpa joskus käynyt niinkin, että yrityksen palveluksesta lähtenyt henkilö on tullut katumapäälle ja hänet on otettu takaisin, vaikka paikka on jo suullisesti luvattu toiselle. 

Työsopimuksen voi tehdä ja allekirjoittaa jo hyvissä ajoin, kunhan työsuhteen (työnteon) aloitus sovitaan siten, että olet siihen mennessä vapautunut velvollisuuksistasi edellistä työnantajaa kohtaan. Työsopimusehdotuksen tarkistamiseen saat apua työsuhdejuristeiltamme.

Loppupalkan maksuajankohta 

Lisäksi työsopimuksesta kannattaa tarkistaa, mitä palkanmaksusta on sovittu työsuhteen päättymisen osalta. Jos loppupalkan maksuajankohdasta ei ole sovittu, se maksetaan työsuhteen päättymispäivään mennessä. Usein onkin sovittu, että loppupalkka maksetaan vasta työsuhteen päättymistä seuraavana työnantajan normaalina palkanmaksupäivänä. 

Tämän jälkeenkin provisiopalkkaisella työntekijällä voi tietysti olla vielä oikeus saada provisiota ja jälkiprovisiotakin. Kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetussa laissa tarkoitettu myyntimies ei voi edes sitovasti etukäteen luopua jälkiprovisio-oikeudestaan. 

Työsuhteen päättyminen voi vaikuttaa myös työntekijän oikeuteen saada tulospalkkiota. Tulospalkkion edellytykset kannattaisi selvittää jo ennen kuin työpaikan vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi. 

Mikäli bonuksella on sitouttamistarkoitus, sen saamisen edellytyksenä voi jopa olla, ettei työntekijä ole ennen maksupäivää antanut työnantajalle irtisanoutumisilmoitustaan. Olennaista tietysti on se, ettei tällainen ehto saisi tulla täytenä yllätyksenä. 

Valtio turvaa työntekijän työsuhteesta johtu­van palkka- ja muun saatavan maksamisen työnantajan maksukyvyttömyyden varalta palkkaturvana. Palkkaturvana mak­setaan kolmen kuu­kauden ku­luessa ennen palkkaturvaha­kemuksen jättä­mistä erääntyneet työsuhteesta johtuneet palkka- ja muut saatavat. Palkkaturvahakemus tehdään sähköisesti tai toimitetaan ELY-keskukseen tai TE-toimistoon. 

Mitä minulle pitää maksaa työsuhteen päättyessä? 

Kun työntekijän työpanos on työnantajan käytettävissä, hänellä on tietysti myös oikeus saada täysi palkkansa työsuhteen loppuun saakka. Näin on, vaikka työnantaja olisi vapauttanut hänet (huom. kirjallisesti tai ainakin muuten todistettavasti) työvelvoitteesta. Mikäli työvelvoitetta ei ole, pitää provisiopalkkaiselle työntekijälle luonnollisesti maksaa keskimääräinen provisio. 

Työntekijällä on työsuhteen päättyessä oikeus saada lomakor­vaus niiltä kertyneiltä lomapäiviltä, joita hän ei ole pitänyt työsuhteen aikana. Työehtosopimusten mukaan lomarahan saamisen edellytyk­senä on yleensä, että työntekijä aloittaa vuosiloman­sa ilmoitettuna tai sovittuna ajankohta­na ja palaa työhön heti loman päätyttyä. Työhön palaamiseksi riittää yksikin päivä. 

Työntekijällä voi olla vielä työsuhteen päättymisen jälkeenkin oikeus provisioon ja mahdollisesti myös työsuhteen päättymisen jälkeen maksettavaksi tulevaan tulospalkkioon. 

Työpaikan vaihtamista vaikeuttavat asiat 

Edelleen pitää tarkistaa voimassa olevasta työsopimuksesta, onko siinä sovittu jotakin sellaista, mikä voisi vaikuttaa työpaikan vaihtamiseen. Tyypillinen tällainen ehto on tietysti kilpailukieltosopimus, joita näkee nykyään valitettavan paljon. 

Kilpailukieltosopimus voi todellakin olla sitova, mutta se edellyttää sentään aina erityisen painavaa syytä. Tällaisia myyntialalla tyypillisiä perusteita voivat olla työntekijän tietoisuus työnantajan liikesalaisuuksista, työnantajan tarjoama erityinen koulutus sekä riski asiakkaiden siirtymisestä myyjän mukana kilpailijalle. 

Määräaikaista sopimusta ei kesken määräajan voi yksipuolisesti irtisanoa, ellei määräaikaista työsopimusta ole tehty irtisanomisenvaraiseksi. 

Oikeudet ja velvollisuudet irtisanomisaikana 

Työntekijällä on pääsääntöisesti normaali työntekovelvollisuus eli hän on velvollinen hoitamaan huolellisesti työsopimuksen mukaisia tehtäviään. Jos työnantaja haluaa syystä tai toisesta vapauttaa työntekijän työvelvoitteesta, tämä ilmoitus on aina saatava kirjallisena. 

Vaikkei työvelvoitetta olisikaan, on voimassa kuitenkin edelleen mm. lojaalisuusvelvollisuus ja siihen liittyen mm. kilpailevan toiminnan kielto työsuhteen aikana. Ylipäätään pitää välttää kaikkea sellaista, mistä voisi aiheutua vahinkoa työnantajalle. 

Jos loman ajankohtaa ei ole aiemmin määrätty tai sovittu, työnantaja ei työntekijän irtisanomisajan lyhyyden vuoksi yleensä pysty määräämään työntekijää lomalle, vaikka irtisanomisaika osuisi lomakauteen. Työnantajan on nimittäin ilmoitettava lomasta pääsääntöisesti kuukautta, kuitenkin vähintään kahta viikkoa, ennen loman alkua. 

Osapuolet voivat toki sopia loman pitämisestä irtisanomisaikana, mutta silloin työntekijälle tietysti maksetaan työsuhteen päättyessä vähemmän lomakorvausta.  

Muista myös nämä

  • Pyydä työsuhteen päättyessä työ- ja palkkatodistus. 
  • Tarkista loppupalkkalaskelma. Jos siinä on jotakin epäselvää, ota yhteyttä työnantajaan tai palkanlaskijaan. Jos asia ei selviä, käänny viipymättä MMA:n työsuhdejuristien puoleen. 
  • Älä polta siltoja takanasi.