Myynti mukaan strategiatyöhön

Myyntiammattilaiset kaipaavat enemmän vuorovaikutusta strategian viestintään.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset saavat paljon ideoita strategiaan sidosryhmiltä ja asiakkailta. He kokevat roolinsa myös strategian viestimisessä tärkeäksi, koska ovat paljon tekemisissä asiakkaiden kanssa ja usein myös esimiesasemassa.

Tiedot käyvät ilmi Haaga-Helian tekemästä strategiaviestinnän kyselystä, johon vastasi 250 MMA:n jäsentä. Kyselyn lisäksi tutkimukseen kuului workshop-työskentelyä, jossa strategiaviestinnän mahdollisuuksia pohdittiin tarkemmin.

Vastaajat tunsivat hyvin organisaationsa mission, vision ja strategian, mutta kaipasivat enemmän vuorovaikutteista viestintää perinteisen ylhäältä alaspäin valuvan viestinnän ohelle.

Työntekijöitä pitäisi myös ottaa enemmän mukaan strategian luomisprosessiin. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset pitivät strategiviestintään osallistumista tärkeänä hyvän asiakaspalvelun vuoksi.

Viestinnän keinoja käytettiin vastaajien organisaatioissa monipuolisesti. Tietoa saatiin esimerkiksi intranetistä sekä suullisena esimieheltä. Tärkeäksi koettiin myös se, että strategiasta keskustellaan työyhteisössä.

Myyntialan ammattilaiset kaipasivat kuitenkin lisää tietoa strategiasta sekä tukea, resursseja ja konkreettisia keinoja sisällyttää strategia työtehtäviin. Viestintä on entistä tärkeämpää, kun yritykset ovat kansainvälisiä ja eletään globaalissa maailmassa.

Tarina avuksi

Jotta strategia saadaan jalkautettua, siitä viestimiseen on syytä kiinnittää huomiota. Strategian pitää olla selkeä, yksinkertainen ja hyvin kiteytetty. Kaikkien tulee ymmärtää käsitteet samalla tavalla.

Strategian sisäistämisessä kannattaa avuksi ottaa tarina. Tarinalla voidaan kiteyttää koko strategia mieleenpainuvasti. Kun viesti on sama kaikille organisaation jäsenille, se heijastuu myös ulospäin luotettavuutena.

Erityisen tärkeää on ymmärtää strategian merkitys omalle työlle. Strategiasta pitäisi voida esittää kysymyksiä ja saada kattavia vastauksia.

Strategiaviestintään liittyvä koulutus olisi workshopiin osallistuneiden mielestä hyvä ajatus. Keskeistä koulutuksen suunnittelussa olisi asiakaslähtöisyyden parantaminen ja sosiaalisen median hyödyntäminen viestinnässä. Teemoja voisivat olla esimerkiksi ”Strategia teoriasta käytäntöön” tai ”Strategian kiteyttäminen”. 

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten kokemuksia omasta roolistaan strategisina viestijöinä tutkittiin Haaga-Helian ja MMA:n yhteistyönä. Marraskuussa 2014 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi 250 henkilöä ja kahteen maalis‒huhtikuussa 2015 toteutettuun workshoppiin osallistui 12 henkilöä.

Opinnäytetyönä tehdyn tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat Haaga-Helian lehtori Eija Kärnä ja opiskelijat Anette Lindgren, Eveliina Simula ja Taina Serkelä-Salminen. MMA:n edustajana mukana oli yhteyspäällikkö Samuli Myllyharju.

Opinnäytetyön kaikki kolme osaa löytyvät kokonaisuudessaan Theseus-tietokannasta:

https://publications.theseus.fi/handle/10024/94129

http://www.theseus.fi/handle/10024/94453

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015052510181

Oletko kiinnostunut aiheeseen liittyvästä koulutuksesta? Ota yhteyttä Haaga-Helian Eija Kärnään, puh. 040 488 7334.