Huomioi nämä asiat lopputilissä

MMA:n lakimies kertoo, mihin työntekijä on oikeutettu loppupalkkaa maksettaessa. 

Työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työnantaja on velvollinen suorittamaan työntekijälle tämän loppupalkan eli lopputilin viimeistään työsuhteen päättymispäivänä.

Loppupalkka sisältää palkan työsuhteen päättymiseen asti, muut mahdolliset maksamatta olevat palkat, kulukorvaukset sekä lomakorvauksen. Lomakorvauksena maksetaan työsuhteen päättymiseen mennessä kertyneet mutta pitämättä jääneet vuosilomapäivät.

Provisioiden osalta on tyypillisesti katsottu, että ne voidaan työsuhteen päättymisestä huolimatta maksaa provisioiden normaalin erääntymisaikataulun mukaisesti – eiväthän maksamista varten tarvittavat tiedot välttämättä ole vielä tiedossa työsuhteen päättyessä.

Poikkeuksen muodostaa myös tilanne, jossa työnantaja ja työntekijä ovat sopineet työsopimuksessa siitä, että loppupalkka maksetaan työsuhteen päättymistä seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä. Tällöin toimitaan sopimuksen mukaisesti.

Esimerkki: Yhtiössä palkanmaksupäivä on kunkin kuukauden 15. päivä. Työsopimuksessa on sovittu, että loppupalkka maksetaan työsuhteen päättymistä seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä. Työntekijän työsuhde päättyy 7.3., jolloin loppupalkka voidaan maksaa 15.3. Mikäli edellä mainittua ehtoa ei työsopimuksessa olisi, tulisi loppupalkka maksaa 7.3.

Palkkaa odotusajalta

Mikäli työnantaja ei suorita loppupalkkaa oikea-aikaisesti, syntyy työntekijälle oikeus viivästyskorkoon. Tällä hetkellä viivästyskorko on 7 % vuodessa. Muutaman päivän viivästymisestä ei siis kovin suuria korkoja kerry.

Olennaisempaa onkin, että jos työnantaja laiminlyö loppupalkan maksamisen oikeana ajankohtana, työntekijä on oikeutettu niin sanottuun odotusajan palkkaan. Työntekijä on oikeutettu saamaan täyden palkan kaikilta niiltä kalenteripäiviltä, joilta loppupalkan maksaminen viivästyy, kuitenkin enintään kuudelta päivältä.

Odotusajan palkan maksuvelvollisuuteen ei vaikuta se, kuinka suuri osa loppupalkasta on maksamatta, eikä pääsääntöisesti sekään, mistä syystä maksu on viivästynyt.

Yksi poikkeus on. Jos työsuhteesta johtuva saatava ei tosiasiassa ole selvä ja riidaton tai jos viivästys on johtunut laskuvirheestä tai sitä vastaavasta erehdyksestä, työntekijän on huomautettava suorituksen viivästymisestä työnantajalle kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Tällaisessa tilanteessa oikeus odotuspäivien palkkaan syntyy ainoastaan, jos työnantaja ei ole suorittanut saatavaa kolmen arkipäivän kuluessa huomautuksesta. Oikeus odotuspäivien palkkaan alkaa työnantajalle varatun maksuajan kuluttua.