Markkinointi voi surkeasti Suomessa

Suomi häviää naapurimaille markkinoinnin arvostuksessa ja osaamisessa, toteaa Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Suomi häviää naapurimaille markkinoinnin arvostuksessa ja osaamisessa. Kuluttajamarkki­noilla yrityksemme eivät menesty kovin hyvin. Meillä on muita maita vähemmän arvokkaita kuluttajatuotteiden brändejä. Verkkokaupastakaan suomalaiset eivät ole onnistuneet luomaan menestyvää bisnestä.

Nämä hätkähdyttävät faktat lyö pöytään Valtiontalouden tarkastusvirasto huhtikuun alussa julkaisemassaan tuloksellisuustarkastuskertomuksessa.  Tarkastus etsi vastausta kysymykseen, miten valtio voisi edistää yri­tysten investointeja. Vertailumaina käytettiin Ruotsia, Tanskaa ja Hollantia. Tarkastusta varten haastateltiin virkamiehiä, yri­tysjohtajia, elinkeinojärjestöjen edustajia ja muita asiantuntijoita näissä neljässä maassa.

Perustetaan Markkinoinnin kehittämiskeskus

– Nyt ollaan asian ytimessä, kun valtiontalouden tarkastusvirasto patistaa suomalaisia ymmärtämään, millaiset mahdollisuudet markkinoinnin arvostaminen ja markkinointitaitojen parantaminen avaisi, toteaa MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

Markkinoinnin arvostuksen nostamiseksi ja markkinointitaitojen parantamiseksi tarkastusvirasto esittää muutamia keinoja.  Virasto ehdottaa, että Suomeen perustettaisiin Markkinoinnin kehittämiskeskus Makes, jota valtio voisi osaltaan rahoittaa. Makes voisi koota yhteen markkinoinnin parhaita osaajia, kerätä tietoa ja palvella yrityksiä.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA tukee vahvasti Makesin perustamista ja on halukas osallistumaan hankkeeseen.

– Kehittämiskeskus voisi toimia sen puolesta, että erilaisiin myynnin ja markkinoinnin hankkeisiin saataisiin tietyin edellytyksin myös kehittämis- ja investointirahoitusta, jopa riskirahoituksena. Makesin avulla rahanjakoon saataisiin ehkä myös kehitettyä selkeä ja järkevä linja, Häkkinen arvioi.

Rahaa innovaatioiden kaupallistamiseen

MMA on esittänyt useasti, että julkiset rahoittajat panostaisivat myyntiin ja markkinointiin tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien ohella. Nyt tarkastusvirasto on samalla linjalla ja suosittaa, että työ- ja elinkeinoministeriö suuntaisi tuotekehitysrahoitusta nykyistä enemmän innovaatioiden kaupallistamiseen ja markkinointiin.

– Myynnin ja markkinoinnin arvostuksen ja aseman parantaminen on tähän asti ollut vain alan toimijoiden toiveena.  Nyt näyttää vihdoinkin siltä, että julkinen valta on tunnustamassa myynnin ja markkinoinnin roolin kansantalouden kasvun vauhdittajana, Häkkinen toteaa.

Tarkastusvirasto esittää raportissaan, että valtiojohdon ja viranomaisten tulisi tunnistaa markkinoinnin tärkeys yri­tyksen kannattavuutta ja kansantalouden tuottavuutta parantavana tekijänä. Valtio voisi lisätä markkinoinnin arvostusta omilla kannanotoillaan ja tukemalla tuotekehityksen rinnalla myös markkinoinnin kehitystä.

Parannetaan markkinoinnin koulutusta

Markkinoinnin osaamisen kehittämisen keinoiksi tarkastusvirasto esittää koulutukseen liittyviä parannuksia. Niitä MMA kannattaa lämpimästi.

Markkinoinnin opetusta keskiasteella tulisi lisätä, koska moniin tehtäviin ei tarvita maisterintutkintoa ja koska esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin osaajista on pulaa. Markkinoinnin maistereita valmistuu yliopistosta riittävästi, mutta monet heistä eivät pääse koulutustaan vastaaviin tehtäviin markkinoinnin heikon arvostuksen vuoksi.

MMA on tarkastusviraston kanssa samaa mieltä siitä, että markkinoinnin ja myynnin professoreita on liian vähän suhteessa alan merkitykseen.

Suomalaisen verkkokaupan menestystä virasto siivittäisi lisäämällä verkkokaupan opetusta se­kä ammatti- että korkeakouluissa.

Ei leikata, vaan investoidaan

Tarkastusta varten haastatellut suomalaiset kritisoivat yritysten johtoa leikkausmentaliteetista.

Raportin mukaan näyttäisi siltä, että suomalaisia yrityksiä johdetaan liikaa kustan­nuksia leikkaamalla sen sijaan, että pyrittäisiin luomaan markkinoille uut­ta kysyntää ja arvonlisää yrityksen tuotteille. Markkinoinnin heikko arvostus ja osaaminen ovat johtaneet siihen, että yritysten johto ei osaa täysimääräisesti hyödyntää markkinoinnin mahdollisuuksia kannattavuu­den kasvattamiseksi.

MMA saa nyt julkisesti tukea viime vuoden kannanotoilleen, joissa se on toivonut, että yritykset eivät leikkaisi myynnistä ja markkinoinnista, vaan päinvastoin investoisivat alan asiantuntijoiden palkkaukseen.

 

MMA:n tiedote 12.4.2017: MMA kannattaa Markkinoinnin kehittämiskeskuksen perustamista