Perhevapaauudistuksella joustavuutta vapaiden käyttöön

Elokuun 2022 alussa tuli voimaan perhevapaauudistus. Sen tavoitteena on tuoda joustoa perheille vapaiden käytössä, lisätä tasa-arvoa sekä ottaa paremmin huomioon erilaiset perhemuodot.

Muutoksen jälkeen vanhempainvapaapäivien määrä on kasvanut ja vapaiden käytön joustavuus on lisääntynyt. Perhevapaauudistuksen tavoitteena onkin ollut vapaiden jakautuminen perheissä tasaisemmin molempien vanhempien kesken ja siten lisätä sekä työelämän että vanhempien tasa-arvoa ja huomioida paremmin myös erilaiset perhemuodot.

Uudistus koskee perheitä, joissa lapsen laskettu aika on ollut aikaisintaan 4.9.2022 tai joissa adoptiolapsi on otettu hoitoon 31.7.2022 tai sen jälkeen. Jos lapsen laskettu aika on ollut ennen 4.9.2022 tai lapsi on syntynyt ennenaikaisesti 29.7.2022 tai aiemmin, vanhemmat saavat vanhempainpäivärahoja vanhan lain mukaan. Jos perhe on jo aiemmin alkanut saada vanhempainrahoja, niitä ei ole voinut 1.8.2022 enää muuttaa uuden lain mukaisiksi.

Uudistuksen sisältö

Vanhempainpäivärahoja ovat jatkossa raskausraha, erityisraskausraha, vanhempainraha ja vanhempainraha osittaisena. Myös aiempi äitiysvapaa on nykyään raskausvapaa ja isyysvapaan tilalle on tullut uusi vanhempainvapaa. Eritysäitiysraha on säilynyt aiemman kaltaisena, vain nimi on muuttunut erityisraskausrahaksi.

Raskausraha ja eritysraskausraha

Raskaana olevalla vanhemmalla on 40 raskausrahapäivää ennen vanhempainrahalle siirtymistä. Raskausrahakausi voi alkaa aikaisintaan 30 arkipäivää ja viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, ja se on pidettävä yhdenjaksoisena. Työsopimuslain mukaan raskausvapaa alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa, mutta työnantaja ja työntekijä voivat sopia raskausvapaan myöhentämisestä siten, että se alkaa viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa.

Jos raskaana oleva vanhempi joutuu työssään alttiiksi säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuvalle taudille eikä hänelle voida järjestää muuta työtä, voi hän edellytysten täyttyessä jäädä pois työstä ja saada erityisraskausrahaa, kun raskaus on todettu.

Vanhempainraha

Vanhempainrahapäiviä on käytettävissä yhden lapsen perusteella yhteensä 320 arkipäivää. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, jakautuvat vapaat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää.

  • Omasta kiintiöstään voi luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle. 
  • Luovutettavat päivät on myös mahdollista jakaa useamman henkilön kesken.
  • Vanhemmat voivat saada vanhempainpäivärahoja myös samaan aikaan enintään 18 arkipäivän ajan.

Yhden vanhemman perheissä vanhempi saa molemmat vanhempainrahakiintiöt. Vanhempainvapaan saaminen edellyttää, että vapaalla oleva henkilö hoitaa lasta.

Vanhempainrahaa voi saada nykyään myös osittaisena. Jos vanhempi hoitaa lasta osan päivästä ja on samanaikaisesti osa-aikatyössä enintään viisi tuntia päivässä, voi hän hakea osittaista vanhempainrahaa. Työsuhteessa olevan työntekijän on sovittava osa-aikatyöstä ja sen ehdoista työnantajan kanssa.

Vanhemmilla on vapaus valita

Uudistuksen myötä joustavuus vapaissa on lisääntynyt. Vanhemmat voivat määritellä vapaammin, milloin ovat vanhempainvapaalla ja milloin ansiotyössä. Vanhempainrahaa voi käyttää lapsen kahden vuoden ikään saakka, tai kunnes adoptiosta on kulunut kaksi vuotta.

Päivärahapäivät voi käyttää myös useassa osassa. Työsuhteessa olevat vanhemmat voivat saada vapaata enintään neljässä eri jaksossa, joiden tulee olla vähintään 12 päivän mittaisia. Vaikka työntekijällä on oikeus vanhempainrahaan myös toisen tai useamman lapsen perusteella, on huomioitava, että vanhempainvapaata voi pitää saman kalenterivuoden aikana enintään neljä jaksoa.

Ilmoitusvelvollisuus on edelleen voimassa

Työntekijöiden on edelleen ilmoitettava raskaus- ja vanhempainvapaasta, kuin myös hoitovapaasta, työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on yksi kuukausi.

Edellä mainittua ilmoitusaikaa on noudatettava mahdollisuuksien mukaan myös silloin, kun työntekijä ilmoittaa adoptiolapsen hoidon vuoksi pidettävästä vapaasta. Erityistilanteessa työntekijällä voi olla oikeus jäädä vanhempainvapaalle kuukauden ilmoitusajalla, jos siitä ei aiheudu työpaikan tuotanto- tai palvelutoiminnalle vakavaa haittaa.

Lakipalvelut jäsenillemme veloituksetta

Lakipalvelumme auttaa jäseniämme kaikenlaisissa työelämään liittyvissä pulmissa. Tämän blogin kirjoittanut Sanna on yksi myynnin ja markkinoinnin aloihin erikoistuneista työsuhdejuristeistamme, jotka ovat palveluksessasi, on kyseessä sitten isompi tai pienempi kysymys.