Tavoitteenamme on tasa-arvoinen työelämä

Olemme Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:ssa mukana työelämän tasa-arvotyössä. Osana Akavaa olemme hyväksyneet Akavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman 2019–2023. Ohjelmassa on nostettu esiin monia tärkeitä tavoitteita ja esitetty myös keinoja yhdenvertaisen työelämän saavuttamiseksi. Haastetta riittää, sillä vaikka työelämämme saattaa näyttää tasa-arvoiselta, on meillä edelleen epätasa-arvoa ainakin asenne- ja rakennetasolla.

Yksi haasteista on työmarkkinoiden jakautuminen niin sanotusti miesten ja naisten töihin sekä miesvaltaisten alojen korkeampi palkkaus. Me MMA:ssa haluamme vaikuttaa siihen, että tästä segregaatiosta ja ammattien välisestä palkkausepäsuhdasta päästään eroon. Uskomme, että yksi keino tätä kohti on sukupuolineutraalit ammattinimikkeet.

Haluamme näyttää tietä omalla esimerkillämme. Tiesitkö, että MMA vaihtoi nimensä Myyntimiesten Keskusjärjestöstä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisiksi vuonna 1997?

Kun MMA:ssa tehtiin verkkosivu-uudistusta viime vuonna, päätimme, että myös liiton henkilöstön ammattinimikkeitä muutetaan sukupuolineutraaleiksi. Tästä syystä en minäkään enää käytä nimikettä lakimies vaan joko varatuomari tai työsuhdejuristi.

Moni varmasti miettii, onko nimikkeillä mitään merkitystä. Suosittelen tutustumaan Tasa-arvoasian neuvottelukunnan julkaisemaan ja Mila Engelbergin kirjoittamaan kirjaan Miehiä ja naisihmisiä – Suomen kielen seksismi ja sen purkaminen. Kirjaa lukemalla käy selväksi, että nimikkeistöt saattavat leimata ja rajata ammatit tietylle sukupuolelle kuuluvaksi.

Tätä kautta on loogista, että nimikkeet voivat vaikuttaa myös tiettyyn ammattiin hakeutumiseen ja sitä kautta palkkaustasoihin ja niiden kehittymiseen. Uskomme, että sukupuolineutraalit nimikkeet edistävät paitsi sukupuolten välistä tasa-arvoa, myös muunsukupuolisten yhdenvertaisuutta työelämässä.

MMA:ssa tiedostetaan myös alalla sovellettavan lain muutostarve. Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä kaipaisi uudistamista vähintäänkin nimikkeistönsä osalta. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan lausunnossa kansallisesta kielistrategiasta 2020 esitetään sukupuoleen viittaavien ammattinimikkeiden karsimista erityisesti lainsäädännön ja hallinnon kielessä. MMA pyrkii olemaan asiassa aloitteellinen päättäjien suuntaan.   

Sukupuolineutraalien ammattinimikkeiden käyttö ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että nyt kaikki olisi kunnossa.  Edessä on vielä paljon työtä – ihan jo meidän jokaisen ajatuksista ja opituista asenteista lähtien. Mutta jos sillä, että me MMA:ssa käytämme myyntimiesnimikkeen sijasta nimikettä myynnin ammattilainen tai lakimiehen sijaan puhumme juristista, ja saamme ammatit yhdenkin henkilön mielestä saavutettavammaksi, on muutos ollut kannattava!

Palkka-avoimuuslainsäädäntöä valmistellut työryhmä ehdottaa tuoreessa raportissaan, että tasa-arvolakiin lisättäisiin henkilöstön, henkilöstön edustajien ja syrjintää epäilevien työntekijöiden tiedonsaantioikeuksia palkoista. Esityksen pääasiallisena tavoitteena on estää sukupuoleen perustuvaa palkkasyrjintää ja edistää samapalkkaisuuden toteutumista. Tutustu raporttiin tästä. Palaan aiheeseen myöhemmissä kirjoituksissani.