Työelämän lainsäädäntömuutokset epäoikeudenmukaisia myynnin ja markkinoinnin ammattilaisille

Hallitus suunnittelee merkittäviä muutoksia sekä työelämän lainsäädäntöön että työttömyysturvaan. Toteutuessaan muutokset aiheuttaisivat laajaa epäoikeudenmukaisuutta ja epävarmuutta työmarkkinoilla. Ne osuisivat kovaa myös myynnin ja markkinoinnin ammattilaisiin.

Vaikutamme lainsäädäntömuutoksiin yhdessä Akava-yhteisön kanssa. Meille Akavan kautta vaikuttaminen on välttämätöntä. Yhdistyneenä voimana voimme tehokkaasti vaatia oikeudenmukaista kohtelua.

Erityisen ongelmallisiksi me MMA:ssa näemme nämä hallituksen suunnittelemat muutokset (merkitty tekstiin kursiivilla):

Irtisanomisen helpottaminen

Henkilöön liittyvän irtisanomisperusteen sääntelyä muutetaan niin, että työsopimuksen päättämiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy.

Tällä hetkellä työntekijän irtisanomiseen tarvitaan asiallinen ja painava syy. Esityksen mukaan irtisanomisen perusteeksi riittäisi jatkossa ainoastaan asiallinen syy. Tämä heikentää työntekijöiden suojaa. Myynti- ja markkinointialalla on yleistä asettaa tiukkoja myyntitavoitteita ja seurata niiden täyttymistä.

Työntekijä saattaisi jatkossa tulla irtisanotuksi puhtaasti sen vuoksi, ettei hän ole saavuttanut työnantajan asettamia tavoitteita, vaikka on muutoin toiminut velvoitteidensa mukaisesti. Esimerkiksi myyntitavoitteen saavuttaminen ei ole kiinni pelkästään työntekijän omasta panoksesta, vaan siihen voi vaikuttaa myös yleinen suhdanne markkinoilla. Tämä yhdistettynä työttömyysturvan heikennyksiin voi ajaa alamme ammattilaiset ahtaalle.

Määräaikaisen työsopimuksen tekemisen helpottaminen

Työsopimuslain nykyistä sääntelyä määräaikaisesta työsopimuksesta muutetaan siten, että jatkossa työsopimus olisi mahdollista tehdä määräaikaisena myös ilman erityistä perustetta vuodeksi. Samalla lainsäädännössä varmistetaan, ettei muutos lisää työsopimusten perusteetonta ketjuttamista.

Muutos on erityisen ongelmallinen perheen perustamisiässä oleville työntekijöille. MMA näkee riskinä, että työnantajat voisivat hyödyntää oikeuttaan tehdä määräaikaisia sopimuksia ilman erityistä syytä voidakseen välttyä palkkaamasta perhevapaalle jääviä työntekijöitä. Tämä ei edistä työelämän tasa-arvoa ja voi vaikuttaa muun muassa työntekijöiden perheenperustamis- tai asunnonostopäätöksiin.

Lisäksi myyntialalla on riski, että työntekijä palkataan lyhyeksi määräajaksi, jotta työnantaja saa myyjän kontaktit käyttöönsä asiakashankintaa varten. Yhdistettynä provisiopalkkaukseen tämä voisi johtaa siihen, että myyjä ei ehdi saada palkkiota työpanoksestaan.

Aikuiskoulutustuen poistaminen

Aikuiskoulutustuki lakkautetaan. Hallitus perustelee tätä sillä, että hyödyt tuen käytöstä eivät kata kustannuksia eikä tuki tavoita niitä, joille lisäkoulutuksesta olisi eniten hyötyä.

Aikuiskoulutustuen lakkautus uhkaa työntekijöiden mahdollisuuksia syventää ammattiosaamistaan tai lisätä työhyvinvointia opiskelun avulla. Tukijärjestelmän kokonaan lakkauttamisen sijaan MMA ehdottaa järjestelmän kehittämistä, jotta työn ohessa opiskelu on edelleen kaikille mahdollista.

Elinikäinen oppiminen on edellytys myös työurien pidentämiselle. Tekoäly ja digitalisaation kehittyminen muuttavat kiihtyvällä vauhdilla myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työtä. Tämä vaatii osaamisen kehittämistä myös julkisin varoin.

Takaisinottovelvollisuuden poistaminen pienemmissä yrityksissä

Työsopimuslakiin perustuva työntekijän takaisinottovelvollisuus poistetaan alle 50 henkeä säännöllisesti työllistävissä yrityksissä ja yhteisöissä, ja tätä säädöstä voidaan noudattaa työehtosopimuksen määräyksestä riippumatta.

Takaisinottovelvollisuuden poistaminen alle 50 henkeä työllistävistä yrityksistä voi johtaa arviomme mukaan iäkkäämpien työntekijöiden irtisanomisiin ja heidän korvaamiseensa uusilla, nuoremmilla työntekijöillä.

MMA ei pidä perusteltuna, että työntekijät olisivat eriarvoisessa asemassa takaisinottovelvollisuuden suhteen vain heidän työnantajansa koon perusteella. Takaisinottovelvoitteen heikentäminen ei edistä työllistymistä.

Muutokset lomautusilmoitusajassa

Työsopimuslain vaatimus lomautusilmoitusajasta lyhennetään seitsemään päivään ja tätä voidaan noudattaa työehtosopimuksen määräyksistä riippumatta.

Lyhennetty lomautusilmoitusjakso heikentää työntekijöiden varautumismahdollisuuksia ja lisäisi epävarmuutta työmarkkinoilla. Myös luottamus työelämän sääntelyyn ja ennustettavuuteen vähenisi.

Yhteistoimintalain soveltamisalan kaventaminen

Hallitus nostaa yhteistoimintalain soveltamisalan EU-säännösten mahdollistamalle tasolle, 50 työntekijää säännöllisesti työllistäviin yrityksiin ja yhteisöihin. Yhteistoimintalain vaatimuksia muutosneuvottelujen vähimmäisajoista lyhennetään puolella.

Yhteistoimintalakia uudistettiin juuri muutama vuosi sitten. Luottamus työelämän sääntelyyn ja työelämän ennustettavuuteen kärsii merkittävästi, jos yhteistoimintalain soveltamisalaa kavennetaan näin merkittävällä tavalla. Alallamme on tyypillistä työskennellä suhteellisen pienten työnantajien palveluksessa, joten heikennys kohdistuisi laajasti alamme ammattilaisiin.

Omavastuupäivä sairausajan palkassa

Sairausajan palkkaa muutetaan siten, että ensimmäinen sairauspoissaolopäivä on omavastuupäivä, jolta työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa, ellei työehto- tai työsopimuksessa ole toisin sovittu. Omavastuupäivää ei sovellettaisi viiden vuorokauden tai sitä pidempiin sairauslomiin, eikä silloin kun työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista.

MMA:n jäsenistä noin puolet on sellaisia työntekijöitä, joiden työsuhteeseen ei sovelleta mitään työehtosopimusta. Muutos vaikuttaisi erittäin suureen joukkoon alan työntekijöitä ja synnyttää epätasa-arvoa. Lisäksi sairaana työskentelyn riski kasvaisi, mikä on jo nyt asiantuntijatyössä merkittävä ongelma. Perusteettomia sairauspoissaoloja esiintyy yleisesti vain pienen vähemmistön keskuudessa, joten niihin tulisi puuttua työterveyden kautta tai muilla tavoilla sen sijaan, että rankaistaan kaikkia.

Lisätietoa:

Marko Hovinmäki
Hallituksen puheenjohtaja
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
puh. 0400 747 333
sähköposti: marko.hovinmaki@mma.fi