Henkilöön liittyvää irtisanomisperustetta koskeva muutos voimaan 1.7.

Työsopimuslaki muuttuu heinäkuun alusta siten, että työntekijöiden lukumäärä on otettava huomioon henkilöön liittyvää irtisanomissyytä koskevassa kokonaisarvioinnissa.
Muutoksen myötä työsopimuslain 7. luvun toisessa pykälässä todetaan seuraavasti:
”Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.”

Irtisanomisen saa tehdä vain painavasta syystä

Jatkossakin työnantaja saa työsopimuslain mukaan irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Henkilöön liittyvä irtisanominen voi perustua esimerkiksi olennaisten työhön liittyvien velvollisuuksien vakavaan laiminlyöntiin, työntekijän ohjeiden vastaiseen menettelyyn tai epäasialliseen käyttäytymiseen. Pääsääntöisesti irtisanominen edellyttää aina ensin varoituksen antamista. Varoituksella työntekijälle annetaan mahdollisuus korjata virheelliseksi katsottu menettely.

Kokonaisarvioinnissa huomioidaan yhä olennaisena osana työntekijän mahdollinen rike, kuten työvelvoitteiden laiminlyönti tai moitittava menettely. Lisäksi huomioidaan edelleen esimerkiksi työntekijän asema, työntekijän suhtautuminen virheelliseksi katsottuun menettelyyn, mahdollinen varoitus, työn luonne ja työolosuhteet ja osapuolten olosuhteet. 

Yhtiön koko ja työntekijöiden lukumäärä on voitu huomioida kokonaisarvioinnissa jo aiemminkin, mutta nyt työntekijöiden lukumäärä yhtenä huomioitavana seikkana on kirjattu lakiin. 

Suurissa yhtiöissä on paremmat mahdollisuudet ratkaista erilaisia ongelmatilanteita käyttämällä irtisanomisen sijaan muita keinoja, esimerkiksi uudelleensijoitusjärjestelyjä. Pienissä yrityksissä sen sijaan työntekijän epäasiallinen toiminta tai laiminlyönnit voivat aiheuttaa helpommin ongelmia työyhteisöön, luottamukseen ja yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. 

Muutos työttömyysturvalakiin 1.7.

Myös työttömyysturvalain luvun 2a ensimmäiseen pykälään tulee muutos 1.7. Muutoksen astuttua voimaan työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen, jos hän on itse aiheuttanut työsuhteen päättymisen. Aiemmin työttömyysetuuden menetti 90 päivältä jos työsuhde oli irtisanottu tai purettu työntekijästä johtuvasta syystä.

Jatkossakin työttömyysturvalain mukaan työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen, jos hän on ilman pätevää syytä eronnut työstään.