Korona vaikuttaa MMA:n jäsenistön arkeen – lue vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Elämme nyt poikkeuksellista aikaa: koronavirus vaikuttaa varmasti jollain tasolla meidän jokaisen arkeen. Työpaikoilla törmätään tilanteisiin ja kysymyksiin, joita ei ole aiemmin tarvinnut miettiä. Korona-aiheiset kysymykset ovatkin lisääntyneet MMA:lle tulleissa yhteydenotoissa. Kokoamme aktiivisesti yhteen vastauksia näihin kysymyksiin. 

Tilanne elää koko ajan, ja on mahdollista, että valtioneuvosto päättää uusista toimista. Pyrimme päivittämään tätä ohjeistusta, mutta epäselvissä tilanteissa kannattaa aina olla yhteydessä MMA:han ja MMA:n lakipalveluun. Palvelumme saattavat olla tilanteen vuoksi ajoittain ruuhkautuneita.

MMA suosittelee lisäksi jokaista seuraamaan viranomaisten, kuten sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n, ohjeistuksia sekä lukemaan ajantasaista tietoa luotettavista uutislähteistä. MMA toivoo työpaikoille avointa keskustelua ja ratkaisujen hakemista erilaisiin tilanteisiin yhteishengessä. Nyt on tärkeää puhaltaa yhteen hiileen!

Usein kysytyt kysymykset

Kysymykset ja vastaukset

Työnantaja on puhunut, että edessä saattaa olla lomautuksia. Onko tämä mahdollista ja mitä se tarkoittaa?

On hyvinkin mahdollista, että nyt vallitseva tilanne, jossa tilaisuuksia rajoitetaan, tapaamisia suositellaan minimoimaan ja ihmiset välttävät ravintoloita ja ostoskeskuksia, johtaa siihen, että yritysten edellytykset tarjota työtä vähentyvät siten, että määräaikaisia lomautuksia toteutetaan.

Lomautus on työnantajan suorittama toimenpide, jolla keskeytetään työnteko ja palkanmaksu väliaikaisesti työsuhteen muutoin pysyessä voimassa. Työnantaja saa lomauttaa työntekijän, jos hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen tai jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Tilapäisen työn tai työnteon tarjoamisedellytysten vähentymisen perusteella lomauttaa voidaan enintään 90 päiväksi.

Lomautus voidaan toteuttaa joko kokoaikaisesti tai työaikaa lyhentämällä (ns. osa-aikalomautus).

Olemme koonneet yhteen kattavan tietopaketin lomautuksista. Lue lisää tästä.

Voiko työnantaja velvoittaa minut perumaan kaikki asiakaskäynnit toistaiseksi? Minulla on provisiopalkka ja tämä näkyy heti palkassani. 

Kyllä voi. Työnantajalla on työnjohto-oikeus, ja työnantaja voi antaa työtä ja työn suorittamista koskevia ohjeita ja määräyksiä. Työnantaja ei kuitenkaan vapaudu palkanmaksuvelvollisuudesta, vaan työnantajan tulee suorittaa työntekijälle tämän normaali keskimääräinen palkka ajalta, jolta työntekijä on estynyt suorittamasta työtään.

Jos työntekijä kuitenkin pystyy hoitamaan työtään ja asiakaskontakteja etäyhteyksien avulla, arvioidaan velvollisuutta maksaa keskimääräinen palkka toisin.

Voiko työnantaja velvoittaa minut etätyöhön?

Työnantaja ei voi velvoittaa sinua työskentelemään etänä, ellei etätöiden tekemisestä ole sovittu. Kannattaa kuitenkin pyrkiä löytämään sovinnollinen ratkaisu asiaan. Mikäli etätyötä tehdään, tulee työnantajan tarjota työntekijälle etätyöhön tarvittavat välineet ja yhteydet.

Tällä hetkellä suositus onkin, että etätyötä ja etäkokouksia tulee nyt käyttää epidemian leviämisen välttämiseksi, silloin kun niiden käyttö vain on mahdollista.

MMA suosittelee nyt epidemia-aikana etätöistä sopimista ja etätyön sallimista. Lue koko suositus tästä.

Voiko työnantaja kieltää minua tulemasta työpaikalle, koska pelkää, että olen altistunut koronavirukselle, vaikka minulla ei ole mitään oireita? Työtäni ei oikein ole mahdollista tehdä etänä.

Kyllä, työnantaja voi antaa tällaisen määräyksen ja tämän mukaisesti tulee toimia. Koska kyse ei ole kuitenkaan ns. virallisesta karanteenista, ei työntekijä ole oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, vaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle normaalisti palkan. Jos työntekijällä on esim. myyntiin perustuva provisiopalkkaus, tulee työntekijälle maksaa keskimääräinen palkka.

Työni on sen luonteista, että pystyisin hyvin tekemään sitä myös etänä kotoa käsin. Työnantajani ei ole kuitenkaan sallinut etätyötä. Onko työnantajan nyt tässä tilanteessa sallittava etätyö?

Valtioneuvosto on antanut suosituksen, jonka mukaan etätyötä tulee suosia, jos työtehtävät sen sallivat. Tämä ei kuitenkaan velvoita työnantajaa. Työntekijöiden edustajien tai työntekijöiden yhdessä kannattaisi kuitenkin keskustella työnantajan edustajien kanssa ja pyrkiä sopimaan asiasta. MMA toivoo työsuhteiden molemmilta osapuolilta avointa asennetta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

MMA suosittelee nyt epidemia-aikana etätöistä sopimista ja etätyön sallimista. Lue koko suositus tästä.

Mitä jos minut määrätään karanteeniin? Saanko mistään tuloa?

Kunnan nimetty tartuntataudeista vastaava lääkäri päättää siitä, määrätäänkö ihminen karanteeniin tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa, joka korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty karanteeniin, etkä pysty tekemään töitä. Tartuntatautipäivärahaa voi saada, vaikka et olisi työkyvytön.

Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa myös, jos alle 16-vuotias lapsi, jonka huoltaja olet, on määrätty olemaan kotona tartuntataudin vuoksi, etkä sen vuoksi pysty tekemään töitä.

Jos voit tehdä työtäsi etänä eikä ansionmenetystä siksi synny, ei päivärahaa voi saada. Myöskään loman ajalta päivärahaa ei makseta.

Minut on määrätty karanteeniin lääkärin toimesta. Työnantajan mukaan nämä päivät vähennetään lomistani. Onko näin?

Työnantaja ei voi määrätä työntekijää lomalle karanteenin aikana – siis lomapäivät eivät kulu.

Tunnen itseni sairaaksi. Voinko jäädä kotiin vain ilmoittamalla siitä työnantajalle?

Lähtökohtaisesti sairastumistilanteissa tulisi toimia samoin kuin työnantajan ohjeistus on ollut tähänkin asti. Eli jos työnantaja on edellyttänyt sairauspoissaolotilanteissa lääkärintodistuksen, pätee tämä ohje edelleen. Vahva suositus kuitenkin on, että työnantajat mahdollistaisivat työntekijän sairauspoissaolon ns. omailmoituksella eli että työntekijän ei tarvitsi hankkia lääkärintodistusta. Asiasta on syytä keskustella työnantajan kanssa.

Korvaako työpaikan vakuutus etätöissä sattuneet vahingot?

Työpaikan vakuutus ei välttämättä korvaa kotona sattuvia tapaturmia. Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutus, josta maksettavat korvaukset on määrätty laissa.

Etätöiden osalta työtapaturmavakuutus kattaa vain työtehtävää suorittaessa sattuneet vahingot. Jos läppäri tippuu varpaille ja varvas murtuu, lakisääteinen vakuutus korvaa vahingon. Mutta jos liukastuu käydessään vessassa, vakuutus ei korvaa. Syynä on se, että työnantaja ei voi vaikuttaa kotona tapahtuvan työn turvallisuuteen ja olosuhteisiin. MMA:n jäsenenä sinulla on kuitenkin voimassa myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

Milloin voin saada sairauspäivärahaa tai tartuntatautipäivärahaa?

Sairauden ajalta maksetaan lähtökohtaisesti joko palkkaa tai sairauspäivärahaa ja karanteenin ajalta tartuntatautipäivärahaa.

Jos alle 16-vuotias lapsi on määrätty karanteeniin taudin leviämisen estämiseksi lapsen huoltajalla on oikeus jäädä kotiin ja saada tartuntatautipäivärahaa.

Miten poikkeustilanne vaikuttaa vuosilomaani?

Olemme koonneet kattavan tietopaketin, jossa käsitellään vuosilomaa ja poikkeustilannetta. Pääset artikkeliin tästä.

MMA:n sivuilla on paljon juttua palkansaajan turvaverkoista koronaviruksen varalta. Saako yrittäjäjäsen jostain taloudellista tukea koronaviruksen iskiessä?

Myös yrittäjä on lähtökohtaisesti oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, jos hän sairastuu koronavirukseen tai joutuu viruksen takia karanteeniin tai eristyksiin. Palkansaajien kohdalla ansionmenetys korvataan täysimääräisesti sen hetkisen palkan mukaan. Yrittäjällä tartuntapäiväraha samoin kuin sairauspäiväraha määräytyy hänen itselleen ottaman YEL-vakuutuksen mukaan. Valitettavan usein työtulo on kuitenkin määritelty liian alhaiselle tasolle, jotta sitä kautta saisi toimeentulonsa turvattua.

Jos vuosityötulon on määritellyt minimiin eli 7 958,99 euroon, saa yrittäjä sairastuessaan tai karanteeniin joutuessaan vain 26,53 euroa per arkipäivä. Keskimääräisellä 22 000 euron vuosityötulollakin saa päivärahaa vain 73,33 euroa jokaiselta arkipäivältä.

Tartuntapäivärahaa haetaan Kelan sivuilta löytyvällä lomakkeella. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, joten se korvaa ”täysimääräisesti” työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Tartuntatautipäivärahaa pitää hakea viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun on jäänyt tartuntataudin takia pois töistä.

Sen sijaan, jos yrittäjä joutuu jäämään kotiin hoitamaan lasta, joka ei ole karanteenissa mutta ei myöskään koulussa koulujen sulkeuduttua, ei saa tästä korvausta.

Itse koronavirukseen sairastuminen ja lääkärin määräämä karanteeni ovat ainakin tällä hetkellä vielä niin harvinaisia, että tartuntapäivärahan tai sairauspäivärahan saamista suurempi huoli yrittäjällä lienee toimeentulosta asiakastapaamisten vähentyessä ja myynnin jatkuvasti laskiessa tai esim. koulutustilaisuuksien peruuntuessa. Tämän asian suhteen ei valitettavasti ole paljon tehtävissä. Tähän mennessä julkistetut yrittäjien tukikeinot ovat sangen tehottomia: kyse on vain verojen ja YEL-vakuutusmaksujen maksuajasta. Toivoa sopii, että valtio löytää toimivat tukikeinot pienyritysten pystyssä pitämiseksi.

Millaista tukea yhteiskunta tarjoaa/aikoo tarjota yrittäjille ja yrityksille?

Päällimmäisenä on yksinyrittäjien ja freelancereiden pääsy työttömyysturvan piiriin. Tämä lakimuutos astui voimaan 8.4.2020. Lain mukaan yritystoiminnan edellytysten tilapäisluonteinen heikentyminen koronan vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Työttömyysetuuden saaminen ei siten edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista. Työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa jokaista yrityksessä yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Muutos ei erottele eri yhtiömuodoissa harjoitettua yritystoimintaa. Tätä 724 euron suuruista työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.–31.12.2020.

Yksinyrittäjät voivat hakea myös kunnilta rahoitusta koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Tuen kriteerit ovat kaikille kunnille samat.

Tuen edellytyksenä on kannattava yritystoiminta ennen koronan aiheuttamaa katkoa toiminnalle. Tuen määrä olisi vakio ja se olisi käytettävissä kaikkiin yritystoiminnasta aiheutuviin kuluihin, erityisesti yritystoiminnasta aiheutuviin kiinteisiin kustannuksiin, kuten vuokriin. Tukiohjelma olisi määräaikainen ja voimassa 6 kuukautta. Tuki on lähtökohtaisesti 2 000 euron suuruinen kerta-avustus. Kukin kunta tiedottaa tämän tuen hakemismenettelystä erikseen.

ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä, jotka työllistävät yrittäjä mukaan lukien 1–5 henkeä. Rahoitusta voidaan myöntää kaikkien toimialojen pienyrityksille lukuun ottamatta maa-, kala- ja metsätaloutta sekä maataloustuotteiden jalostusta. ELY-keskus julkaisee rahoituksesta lisätietoja verkkosivustollaan.

Business Finlandin kautta haettavat tuet on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille, jotka työllistävät yrittäjä mukaan lukien 6-250 henkeä. Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin.

BF:n rahoituspalvelut on suunnattu seuraaville aloille: matkailu, matkailun oheispalvelut, luovat ja esittävät alat sekä kaikki toimialat, joiden tuotantoketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai vaikuttamassa. Rahoituksella yritys voi selvittää, suunnitella ja toteuttaa itselleen uusia kehitystoimenpiteitä, joilla se pyrkii ehkäisemään ja korjaamaan koronavirusepidemian aiheuttamia markkina- ja tuotantoketjuhäiriöitä.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu neuvoo alkavia ja toimivia yrityksiä yritystoiminnan eri vaiheissa; valtakunnallinen puhelinnumero puh. 0295 020 500 (arkisin klo 9.00–16.15)

Sivustot, joita nyt kannattaa seurata ovat: tem.fi, businessfinland.fi ja ely-keskus.fi.

Työmarkkinajärjestöt ovat ehdottaneet muutoksia. Mistä on kyse ja mitä lakimuutoksia on tehty?

Koronavirusepidemia on vaikuttanut yhteiskuntaamme poikkeuksellisella tavalla. Rajoitustoimet ovat monilla aloilla johtaneet yritysten kannattavuuden heikentymiseen ja tarjolla olevan työn määrän vähentymiseen. Työmarkkinajärjestöt tekivät yhdessä esityksen valtioneuvostolle tarvittavista toimista. Sen perusteella on hyvin pikaisella aikataululla tehty työlainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia, joiden pyrkimyksenä on toiminnan ja työvoiman määrän sopeuttaminen mahdollisimman nopeasti. Tämä on tärkeää, jotta yritysten pidemmän aikavälin toiminta ja siten myös työpaikat saadaan turvattua.

Väliaikaiset muutokset työsopimuslakiin astuvat voimaan 1.4.2020 ja ne ovat voimassa 31.12.2020 asti. Alun perin muutokset säädettiin olemaan voimassa 30.6.2020 asti, mutta muutosten voimassaoloa on jatkettu 1.7.2020 voimaan tulleella lailla tämän vuoden loppuun asti. Alla muutokset lueteltuna:

– YT-neuvottelujen neuvotteluaika lyhenee lomautustilanteessa 5 päivään

YT-neuvotteluvelvollisuus koskee edelleen yrityksiä, joissa työskentelee vähintään 20 työntekijää. Tärkeää on huomata, että neuvotteluajan lyhentyminen koskee vain lomautuksista neuvoteltaessa. Mikäli työnantaja harkitsee irtisanomisia, ei lyhennettyä neuvotteluaikaa voida noudattaa.

Jos YT-neuvottelut ovat käynnissä, kun väliaikainen lainmuutos astuu voimaan, voi työnantaja ”siirtyä” noudattamaan 5 päivän neuvotteluaikaa.

– Lomautusilmoitusaika lyhenee 14 päivästä 5 päivään

Jos lomautusilmoitus on annettu ennen kuin väliaikainen lainmuutos on tullut voimaan, saa työnantaja ”siirtyä” noudattamaan 5 päivän lomautusilmoitusaikaa. Tästä lomautusilmoitusajan lyhentymisestä tulee siinä tapauksessa ilmoittaa työntekijälle vähintään päivää ennen lomautuksen alkamista.

Kannattaa huomata, että jos työpaikalla noudatetaan jotain työehtosopimusta, menevät sen määräykset lain edelle.

– Määräaikainenkin työntekijä voidaan lomauttaa

Työnantaja voi lomauttaa myös sellainen määräaikaisen työntekijän, joka ei toimi kenenkään sijaisena.

Lomautustilanteessa myös määräaikaisella työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.

– Koeaikapurun voi tehdä tuotannollisista tai taloudellisista syistä

Työnantajan tuotannolliset ja taloudelliset syyt eivät ole koeajan tarkoitukseen nähden laillinen peruste työsopimuksen päättämiselle. Nyt kuitenkin väliaikaisesti on säädetty, että koeaikapurun voi tehdä myös näillä syillä.

– Takaisinottovelvoite pitenee 9 kuukauden pituiseksi

Takaisinottovelvollisuus tarkoittaa, että jos työntekijä on irtisanottu taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä, työnantajan on tarjottava hänelle työtä, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä takaisinottovelvollisuuden aikana samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita hän oli tehnyt.

Pidennetty takaisinottovelvollisuus koskee kaikkia, joiden työsopimus on irtisanottu taloudellisista tai tuotannollisista syistä väliaikaisen lain voimassa ollessa.

Muutoksia työttömyysturvaan

Myös työttömyysturvalakiin on myös säädetty väliaikaisia muutoksia, jotka parantavat lomautettujen ja irtisanottujen mahdollisuutta saada työttömyysetuutta. Alla muutokset lueteltuna:

– Lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa

Käytännössä tämä tarkoittaa, että opiskelua voi jatkaa lomautuksen aikana ilman, että se vaikuttaa työttömyysturvaan. Tämä on hyvä uutinen monille MMAn jäsenille, jotka suorittavat töidensä ohella esim. ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoja. Muutosten myötä lomautetuilla ei ole myöskään velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin. Lomautetun työntekijän tulee kuitenkin jatkossakin ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Tämä muutos koskee 16.3.2020 tai sen jälkeen alkaneita lomautuksia. Voimassaolo kestää 31.12.2020 asti.

– Omavastuuajan poistuminen

Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä lomautus- tai työttömyyspäivästä ilman viiden arkipäivän omavastuuaikaa. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika on alkanut tai alkaa 16.3.–31.12.2020.

– Työssäoloehdon puolittuminen

Ansiopäivärahaa voi saada 13 kalenteriviikon työskentelyn jälkeen. Nykyinen työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa. Tätä väliaikaista muutosta sovelletaan niiden henkilöiden kohdalla, joiden työssäoloehto ei muuten täyttyisi ja joiden työssäoloehtoon sisältyy vähintään yksi kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeiseltä ajalta, ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020. Työssäoloehdon on kerryttävä kassajäsenyyden aikana.

Työssäoloehdon puolittaminen koskisi myös yrittäjien perheenjäseniä, joiden työssäoloedellytys laskee 52 viikosta 26 viikkoon.

– Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana

Ansiopäivärahan 300–500 enimmäismaksuaika ei kulu sellaisten lomautusten aikana, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Muutos koskee lomautuspäiviä ajalla 16.3. –31.12.2020.

1.7.2020 lukien on lisäksi säädetty, että enimmäismaksuaika ei kulu ajalla 1.7.–31.12.2020 missään tilanteessa. Kesäkuun loppuun saakka tämä poikkeus koskee vain lomautettuja, mutta 1.7. lukien myös kokonaan työttömiä tai soviteltua päivärahaa osa-aikatyön vuoksi saavia. Merkitystä ei ole sillä, milloin oikeus työttömyyspäivärahaan on alkanut.

– Yrittäjän oikeus työmarkkinatukeen

Lakimuutoksen mukaan yrittäjä voi saada Kelasta työmarkkinatukea silloin, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Muutos on voimassa 16.3.–31.12.2020.

Työttömyysetuuden suojaosa nousee väliaikaisesti 300 eurosta 500 euroon

Työttömyysturvan suojaosan korotusta sovelletaan maksettaessa työttömyysetuutta hakujaksolta, joka alkaa aikavälillä 1.6.–31.12.2020.

Olen varannut MMA:n lomahuoneiston. Voinko perua varauksen?

Mikäli olet sairastunut tai et muusta syytä voi hyödyntää keväälle tekemääsi lomahuoneiston varausta, voit perua varauksen. Lisätietoja ja yhteystiedot löydät täältä.

Miten koronavirus vaikuttaa pankkiasiointiini?

Löydät Danske Bankin sivuilta infopaketin, josta saat vastauksia kysymyksiin sekä tietoa pankin tarjoamasta tuesta ja joustomahdollisuuksista koronaviruksen aiheuttamassa erityistilanteessa.

Muistathan myös, että MMA:n jäsenenä voit aina käyttää asuntolainaan myönnettyjä lyhennysvapaita haluamallasi tavalla, juuri silloin kun kaipaat talouteesi joustoa. Voit hakea 4–12 kk pituisia lyhennysvapaita jaksoja ilman toimitusmaksua.

Lue lisätietoa aktiivisesti päivitettäviltä sivuilta.

Onko jossain lisää MMA:n jäsenyyteeni liittyviä kysymyksiä ja vastauksia?

Olemme koonneet kattavan listan jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Löydät ne tästä linkistä.

Where can I find frequently asked questions about coronavirus in English?

You can find information in English here.

Lue myös

Ota yhteyttä


Artikkeli on julkaistu 16.3.2020. Artikkelia on päivitetty viimeksi 2.11.2020.