Yrittäjäkysely 2023: Yrittäjien osaamisen vahvistaminen tukisi liiketoiminnan kasvua

Akava Works selvitti akavalaisten yrittäjien näkemyksiä yrityksensä liiketoiminnasta ja sen tulevaisuudesta. Merkittävä osa akavalaisista yrittäjistä pyrkii säilyttämään liiketoiminnassaan nykytilanteen tai ei halua kasvattaa liiketoimintaansa. Liiketoiminnan kasvua tukisi tutkimuksen mukaan yrittäjien osaamisen vahvistaminen.

Akava Worksin yrittäjäkyselyn vastaajista 41 prosenttia on kasvuhakuisia yrittäjiä. Kasvuhakuisuus näkyi erityisesti alle 40-vuotiaissa. Myös yritysmuoto tai se oliko yrittäjällä työntekijöitä, vaikutti haluun kasvattaa yritystoimintaa. Iän myötä yrittäjien kasvuhakuisuus näytti tutkimuksen mukaan laskevan.

Kasvuhakuisten ohella merkittävän joukon vastaajista muodostavat yrittäjät, jotka pyrkivät säilyttämään yritystoiminnassaan nykytilanteen. He eivät siis tavoittele sen paremmin kasvua kuin toiminnan supistamista. Näitä yrityksiä oli yhdeksän prosenttia vastaajista.

Yrittäjien osaamisen vahvistaminen tukisi yrityksen kasvua

Kasvuhakuisten yritysvastaajien mukaan tärkeimmät keinot liiketoiminnan kasvattamiseen olisivat muita vastaajia useammin uusien tuotteiden ja palveluiden tuominen markkinoille, laajentuminen uusille markkinoille, uusien liiketoimintamallien käyttöönotto, investoinnit ja työntekijän palkkaaminen.

Lisäksi oman osaamisen vahvistaminen näytti vastausten perusteella olevan sekä kasvuhakuisille että muille yrittäjille yksi tärkeimmistä keinoista kasvattaa liiketoimintaa, ellei tärkein. Osaamisen vahvistaminen oli suosituin liiketoiminnan kasvattamisen keino kaikissa tarkastelluissa ikäryhmissä ja vastaajan sukupuolesta riippumatta.

Ajan puute on yleisin kasvun este

Yleisimmäksi kasvun esteeksi osoittautui tutkimuksessa ajan puute. Vajaa puolet kaikista vastaajista piti yhtenä kolmesta merkittävimmästä liiketoiminnan kasvun esteistä sitä, että omaa työaikaa ei ole mahdollista lisätä. Toiseksi yleisin kasvun este oli haluttomuus kasvattaa liiketoimintaa ja kolmanneksi yleisin henkilökohtaisten voimavarojen vähyys.

Kasvuhakuiset yrittäjät valitsevat muita vastaajia useammin työllistämisen kalleuden ja työllistämiseen liittyvät riskit, maksavien asiakkaiden vähyyden, rahoituksen puutteen, verkostoitumisen vaikeuden ja oman osaamisen puutteet. Muilla kuin kasvuhakuisilla yrittäjillä selvästi yleisin este liiketoiminnan kasvattamiselle oli haluttomuus kasvattaa omaa liiketoimintaa.

Kokonaisuudessaan kyselyn tulokset viittaavat siihen, että osaamista vahvistamalla voidaan tukea yrittäjien liiketoiminnan kasvua. Kyselyssä jää kuitenkin täsmentämättä, mitä osaamista yrittäjät haluavat kehittää. Myös yrittäjän asenteet näyttävät vaikuttavan haluun kasvattaa liiketoimintaa. Merkittävä osa akavalaisista yrityksistä pyrkii joko säilyttämään nykytilanteen liiketoiminnassa ilman halua kasvattaa sitä.

Lisätietoja:

Joonas Miettinen
tutkija
joonas.miettinen@akava.fi
+358 44 515 3511

Lähde: akava.fi