Eläkeputki korvautuu muutosturvakokonaisuudella

Työttömyysturvan lisäpäivät eli niin kutsuttu eläkeputki on poistumassa. Vuoden 2023 alussa eläkeputken tilalle tulee muutosturvakokonaisuus, joka koskettaa 55 vuotta täyttäneitä.

Vielä vuoden 2022 loppuun asti voimassa oleva eläkeputki tarkoittaa sitä, että tietyn ikäiselle työttömänä työnhakijana olevalle työntekijälle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen enimmäisajan päättymisen jälkeen. Sitä maksetaan sen kalenterikuukauden loppuun, kun työnhakija on täyttänyt 65 vuotta.

Ensi vuonna lisäpäivien ikäraja nousee vuosina 1963 ja 1964 syntyneiden kohdalla. Lisäpäiväoikeus puolestaan poistuu kokonaan vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä. Eläkeputken tilalle tulee uusi muutosturvakokonaisuus.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Kerron kirjoituksessani muutoksen sisällöstä.

Muutosturvakokonaisuus koostuu useasta eri osasta

Uusi muutosturvakokonaisuus koskee 55 vuotta täyttäneitä. Se tulee voimaan vuoden 2023 alusta lähtien. Muutosturvakokonaisuuteen kuuluvat muutosturvaraha, muutosturvakoulutus sekä pidennetty työllistymisvapaa.

Muutosturvaraha

Muutosturvaraha vastaa viimeistä kahdentoista kuukauden keskimääräistä kuukausipalkkaa, jota työntekijä on saanut irtisanovalta työnantajalta. Rahaa haetaan omasta työttömyyskassasta 60 päivän sisällä irtisanomisesta. Jos työntekijä ei ole työttömyyskassan jäsen, on muutosturvarahaa haettava Kelasta. Rahan suuruuteen ei vaikuta se, maksaako etuuden työttömyyskassa vai Kela.  

Muutosturvarahan maksaminen ei edellytä työttömyyttä, vaan raha maksetaan siinäkin tapauksessa, että työntekijä työllistyisi välittömästi uudelleen muulle kuin samalle työnantajalle. Muutosturvaraha ei vähennä työttömyyspäivärahaa tai siirrä sen alkamisajankohtaa.

Muutosturvakoulutus

Muutosturvakoulutus kestää enintään kuusi kuukautta ja sen arvo vastaa enintään työntekijän kahden kuukauden palkkaa. Muutosturvakoulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus, ja koulutukseen osallistuminen on työntekijälle vapaaehtoista. Irtisanottu ei siis menetä oikeuttaan työttömyysturvaan, jos hän kieltäytyy tästä muutosturvakoulutuksesta.

Pidennetty työllistymisvapaa

Pidennetty työllistymisvapaa kestää viisi päivää tavallista työllistymisvapaata pidempään. Työntekijän irtisanomisvapaan pituus riippuu irtisanomisajan pituudesta. Vapaa voi kestää 5, 15 tai 25 päivää. Työntekijä voi käyttää työllistymisvapaata osaamis- ja työkykykartoituksen tekemiseen sekä muutosturvakoulutuksen aloittamiseen.

Ehdot muutosturvalle

Jotta työntekijä kuuluisi uuden muutosturvan piiriin, tulee seuraavien edellytysten täyttyä:

  • Työsuhde on päättynyt tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä 1.1.2023 tai sen jälkeen. Esimerkiksi määräaikaisen työsuhteen päättyminen tai työsuhteen päättäminen niin kutsutulla päättämissopimuksella ei oikeuta muutosturvaan.
  • Henkilö on täyttänyt 55 vuotta irtisanomishetkellä. Nimenomaan irtisanomishetki on ratkaiseva, ei esimerkiksi työsuhteen päättymisajankohta.
  • Työntekijä on ollut irtisanomishetkellä saman työnantajan palveluksessa vähintään viisi vuotta.
  • Työntekijä on ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän kuluessa irtisanomisesta. Tähän aikaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota, koska määräajan laskenta alkaa jo irtisanomishetkestä eikä työsuhteen päättymishetkestä. Jos työntekijällä on pidempi irtisanomisaika, on hänen ilmoittauduttava TE-toimistoon jopa useita kuukausia ennen kuin työsuhde päättyy.

Oikeus lyhennettyyn työaikaan

Uudistus vahvistaa myös oikeutta lyhennettyyn työaikaan, jos työntekijä on yli 55-vuotias ja hän on ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään kolme vuotta. Tämä koskee myös tilanteita, joissa työntekijä on jäämässä osa-aikaiselle sairauslomalle, varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle.

Jos työntekijä esittää työnantajalle pyynnön siirtyä osa-aikatyöhön, työnantajan on pyrittävä järjestelemään työt niin, että osa-aikatyö onnistuisi. Uudistus ei kuitenkaan tuo mukanaan ehdotonta oikeutta lyhennettyyn työaikaan.

Lakipalvelut jäsenillemme veloituksetta

Lakipalvelumme auttaa jäseniämme kaikenlaisissa työelämään liittyvissä pulmissa. Tämän blogin kirjoittanut Tuuli on yksi myynnin ja markkinoinnin aloihin erikoistuneista työsuhdejuristeistamme, jotka ovat palveluksessasi, on kyseessä sitten isompi tai pienempi kysymys.